Κάθε χρήση του ιστοχώρου από οποιονδήποτε Χρήστη διέπεται αποκλειστικά από τους παρόντες Όρους Χρήσης. Tεκμαίρεται αμάχητα ότι ο Χρήστης έλαβε γνώση του περιεχομένου των παρόντων Όρων Χρήσης.

Ο  Χρήστης συμφωνεί με τους παρόντες Όρους Χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο των υπηρεσιών και το περιεχόμενο του ιστοχώρου. Επίσης συμφωνεί με τις λειτουργίες του ιστοχώρου. Εάν δεν συμφωνεί, τότε οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών, των λειτουργιών και του περιεχομένου του ιστοχώρου. Ο Χρήστης οφείλει να ελέγχει το περιεχόμενο των Όρων Χρήσης και των ιστοσελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές. Η χρήση του ιστοχώρου σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του αποδοχή των Όρων Χρήσης αυτής.

Η επιχείρηση έχει το δικαίωμα να απαγορεύσει για σπουδαίο λόγο σε Χρήστη την πρόσβαση στον ιστοχώρο της.

Η επιχείρηση δικαιούται να διαγράψει καταχώρηση για σπουδαίο λόγο, δίχως τούτο να γεννά αξίωση έναντί της.

Επίσης διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής εμφάνισης (lay out) και των λειτουργιών του ιστοχώρου της.

Ο χρήστης σε περίπτωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ακίνητο, πρέπει να ελέγχει με τεχνικούς, νομικούς κ.ά. συμβούλους της επιλογής του τα στοιχεία των ακινήτων καθώς και την πραγματική τους κατάσταση.

Αποκλεισμός ευθύνης της Επιχείρησης

Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των καταχωρήσεων ή για τυχόν τυπογραφικά λάθη. Η επιχείρηση δεν εγγυάται για την ακρίβεια των περιγραφικών, τεχνικών, οικονομικών, νομικών κ.ά. στοιχείων, για τη διαθεσιμότητα ή τις πιθανές αλλαγές τιμών από τους ιδιοκτήτες των ακινήτων.

Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για τυχόν δυσλειτουργίες στο διαδίκτυο και στις διασυνδέσεις μεταφοράς δεδομένων ή για αδυναμία πρόσβασης στην υπηρεσία μέσω του διαδικτύου.

Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για την ακρίβεια των καταχωρήσεων και για τυχόν αποκλίσεις ή μεταβολές των στοιχείων.

Cookies

Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του Χρήστη. Τα cookies είναι αρχεία που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε Χρήστη και χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στον ιστοχώρο και τη λειτουργία διαφόρων αλληλοδιαδραστικών υπηρεσιών. Ο Χρήστης μπορεί να ρυθμίσει τον υπολογιστή του, ώστε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies ή να μην επιτρέπει τη χρήση cookies. Σε περίπτωση που δεν επιθυμεί τη χρήση cookies για την αναγνώρισή του δεν μπορεί να έχει πλήρη πρόσβαση στις υπηρεσίες του ιστοχώρου.

Δεσμοί (Links)

Ο ιστοχώρος πιθανόν να περιλαμβάνει links ("δεσμούς") προς άλλους δικτυακούς τόπους (sites) ή πληροφορίες προερχόμενες (widgets) από άλλους δικτυακούς τόπους (sites). Δηλώνεται ρητά ότι η Επιχείρηση δεν ελέγχει την μορφή και το περιεχόμενο των σελίδων προς την οποία γίνεται ο δεσμός ή από τις οποίες προέρχεται (widgets) το περιεχόμενο. Η Επιχείρηση γι’ αυτόν τον λόγο δεν ευθύνεται για το επίκαιρο, την αλήθεια, την πληρότητα ή την ποιότητα των πληροφοριών που παρέχονται από τους εν λόγω δικτυακούς τόπους και ρητά δηλώνει ότι δεν δεσμεύεται από το περιεχόμενό τους. Αυτή η δήλωση ισχύει για όλα τα links και τα widgets από και προς άλλους δικτυακούς τόπους και τα περιεχόμενα αυτών. 

Πνευματική ιδιοκτησία

Ο Χρήστης αναγνωρίζει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι οι εφαρμογές λογισμικού που χρησιμοποιεί η Επιχείρηση, τα κείμενα, οι φωτογραφίες και γενικά η βάση δεδομένων που αυτή τηρεί, αποτελούν αντικείμενο αποκλειστικών δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Επιχείρησης και τελούν υπό την προστασία των σχετικών διατάξεων του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, αντιγραφή, τροποποίηση ή εκτύπωση, εν μέρει ή εξ ολοκλήρου, των πληροφοριών και δεδομένων που αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Επιχείρησης, με σκοπό να μεταβιβαστούν ή εκχωρηθούν ή με οποιοδήποτε τρόπο διατεθούν σε τρίτους, με ή χωρίς οικονομικό αντίτιμο. Όλο το περιεχόμενο του ιστοχώρου είναι για αυστηρά προσωπική χρήση του Χρήστη. Για παράδειγμα δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί για οποιαδήποτε επαγγελματική, τεχνοοικονομική, δικαστική ή άλλη χρήση.

Η Επιχείρηση έχει δικαίωμα να καταγράφει την IP διεύθυνση μέσω της οποίας ο Η/Υ του Χρήστη έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο και στον ιστοχώρο της. Η ανωτέρω ΙΡ διεύθυνση δεν γνωστοποιείται σε τρίτους.

Η Επιχείρηση, κατ' εξαίρεση, μπορεί να γνωστοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη όταν τούτο εντέλλεται από εισαγγελική ή δικαστική αρχή, τηρούμενης πάντα της προβλεπόμενης από το νόμο διαδικασίας.

Τελικές διατάξεις

Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους Όρους Χρήσης. Σε περίπτωση που μεμονωμένες διατάξεις των παρόντων Όρων Χρήσης κριθούν άκυρες, οι λοιπές διατάξεις παραμένουν σε ισχύ.